7 giải pháp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn

Rate this post

(PLO) – TP.HCM đang tập trung phát triển mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu.

Dưới tác động của biến đổi khí hậu, các hiện tượng khí tượng thủy văn có xu hướng biến động phức tạp. Điển hình là mưa giông xuất hiện thất thường; Các thiên tai như bão mạnh, mưa lớn, lũ lụt xảy ra với tần suất ngày càng dày đặc …

Tăng cường quản lý các hoạt động khí tượng thủy văn

Trước những thách thức trên, đòi hỏi Thành phố Hồ Chí Minh phải tăng cường quản lý hoạt động khí tượng thủy văn để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đời sống nhân dân. Theo đó, thành phố đã đưa ra nhiều giải pháp như tuyên truyền, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ, cơ chế chính sách, nhân lực, đầu tư cơ sở hạ tầng và hợp tác quốc tế cho hoạt động khí tượng thủy văn.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 90 ngày 31/12/2021 của Thành ủy để triển khai thực hiện. Chỉ thị 10 ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Kế hoạch đã đề ra bảy nhóm giải pháp và nhiệm vụ chính:

Thứ nhất, về công tác quản lý: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý hoạt động kiểm toán. Ngoài ra, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động quan trắc, dự báo, cảnh báo và thực hiện các biện pháp phát triển hoạt động KTTV trên địa bàn thành phố.

Thứ hai, về công tác tuyên truyền: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác KDTV, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng. Tổ chức, cá nhân quan trắc, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật.

Thành phố Hồ Chí Minh: 7 giải pháp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn Ảnh 1

Dưới tác động của biến đổi khí hậu, các hiện tượng khí tượng thủy văn có xu hướng diễn biến phức tạp. Ảnh: NC

Thứ ba, về kỹ thuật, công nghệ: Tập trung phát triển mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu. Đặc biệt, cần đầu tư hệ thống thiết bị thu nhận, lưu trữ, quản lý dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn tự động, liên tục từ các đối tượng quan trắc khí tượng thủy văn trên địa bàn.

Thứ tư, về cơ chế chính sách: Từng bước hoàn thiện các quy định, cơ chế, chính sách liên quan đến công tác KTTV trên địa bàn thành phố; tích cực nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống pháp luật về kiểm dịch động thực vật.

Thứ năm, về tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực: Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác KTTV. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác ĐCCT.

Thứ sáu, về đầu tư: Kết hợp nguồn lực từ ngân sách nhà nước với các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, nhất là các nguồn vốn ưu đãi quốc tế cho công tác KDTV. Bên cạnh đó, đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động này… Đồng thời, phát triển mạnh thị trường dịch vụ khí tượng thủy văn đáp ứng nhu cầu của mọi ngành nghề, lĩnh vực.

Thứ bảy, về hợp tác quốc tế: Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khí tượng thủy văn. Đồng thời, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm với các nước, các đối tác và các tổ chức quốc tế.

Rất nhiều sự phối hợp cơ quan thực hiện

Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND thành phố giao chủ trì triển khai, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch trên. Đồng thời, tham mưu, trình UBND thực hiện có hiệu quả các chiến lược, chương trình, dự án trong lĩnh vực KTTV do Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương ban hành. Đồng thời, rà soát, tham mưu báo cáo quá trình xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.

Trước mắt, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung tham mưu, triển khai các nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch đã đề ra. Chẳng hạn, tăng cường công tác quản lý nhà nước, tuyên truyền về khí tượng thủy văn; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan ứng dụng công nghệ kỹ thuật, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, thời tiết cực đoan, thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu, v.v.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng giải pháp cảnh báo thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố trên nền tảng công nghệ số và khoa học cộng đồng.

Giao UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức thực hiện quy hoạch của địa phương. Đồng thời, các nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch này được lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện kế hoạch… •

Dữ liệu khí tượng thủy văn phải được quản lý đồng bộ

Để thực hiện tốt mục tiêu trọng tâm của công tác KTTV, UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức. công chức, viên chức làm công tác khí tượng thủy văn. Năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phải đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phục vụ đời sống nhân dân. Cơ chế, chính sách về khí tượng thủy văn phải sát thực tế, bảo đảm tính khả thi.

Thành phố yêu cầu xác định thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn là cơ sở quan trọng trong quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành. Thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn phải được quản lý đồng bộ, chia sẻ và sử dụng hiệu quả. Đồng thời, lồng ghép công tác KTTV với các nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, của ngành và đơn vị.

OVUM

Leave a Comment