Bỏ quy định khung giá đất, người sở hữu nhiều bất động sản sẽ bị đánh thuế cao

Rate this post

Ngày 16/6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai, tạo động lực để nước ta Đặc biệt, hàng loạt định hướng mới trong quản lý và sử dụng đất đai được đưa ra.

Bỏ khung giá đất

Để hoàn thiện cơ chế xác định giá đất, Nghị quyết Trung ương nêu rõ: Bỏ khung giá đất, có cơ chế và phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, quy định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan. chịu trách nhiệm xác định giá đất.

(Hiện nay khung giá đất được quy định tại Nghị định 96/2019 / NĐ-CP, là cơ sở để các địa phương ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020-2024).

Trung ương xây dựng tiêu chí, quy trình kiểm tra, giám sát các địa phương xây dựng bảng giá đất. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá đất.

Đồng thời, có cơ chế hữu hiệu để nâng cao chất lượng công tác định giá đất, bảo đảm tính độc lập của Hội đồng thẩm định giá đất, năng lực của tổ chức tư vấn xác định giá đất, năng lực và đạo đức của tổ chức thẩm định giá đất. các thẩm định viên.

Bên cạnh yêu cầu “Bỏ khung giá đất”, có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, Nghị quyết 18 cũng xác định cần bổ sung, hoàn thiện các quy định để đảm bảo công khai, minh bạch như: giá, bắt buộc giao dịch qua sàn giao dịch, thanh toán qua ngân hàng, không sử dụng tiền mặt; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm …

Đầu cơ đất đai sẽ bị đánh thuế cao

Tại Nghị quyết 18-NQ / TW, Trung ương cũng đề ra một số giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai. Theo đó, chính sách tài chính về đất đai phải hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; có cơ chế điều tiết hợp lý, hiệu quả đối với nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giữa Trung ương và địa phương; Nghiên cứu có chính sách điều tiết giá thuê đất chênh lệch, đảm bảo công khai, minh bạch.

Rà soát chính sách, pháp luật về thuế sử dụng đất nông nghiệp, phi nông nghiệp, xây dựng chính sách, pháp luật về thuế sử dụng đất theo thông lệ quốc tế, phù hợp với trình độ phát triển và điều kiện cụ thể, có lộ trình phù hợp.

Quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều đất, nhiều nhà, đầu cơ đất, chậm sử dụng, bỏ hoang.

Có chính sách ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù hợp với lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư; hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình người có công với cách mạng; Quy hoạch sản xuất ở các địa phương nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng …

Bắt buộc giao dịch qua sàn giao dịch, thanh toán qua ngân hàng

Bên cạnh yêu cầu “Bỏ khung giá đất”, có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, Nghị quyết 18 cũng xác định cần bổ sung, hoàn thiện các quy định để đảm bảo công khai, minh bạch như: giá, bắt buộc giao dịch qua sàn giao dịch, thanh toán qua ngân hàng, không sử dụng tiền mặt; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm …

Hạn chế việc giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá

Về chính sách giao đất, cho thuê đất, tiếp tục thực hiện việc giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án có sử dụng đất như chủ trương nêu tại Nghị định số 19.

Tuy nhiên, quy định cụ thể về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; hạn chế và quy định chặt chẽ các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Thực hiện cơ bản hình thức thuê đất trả tiền hàng năm và quy định cụ thể các trường hợp thuê đất trả tiền một lần, phù hợp với tính chất, mục đích sử dụng đất, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định, tránh thất thoát. Ngân sách nhà nước.

Quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Việc thu hồi đất phải tuân theo Hiến pháp và pháp luật; chỉ được thực hiện sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phê duyệt. Trường hợp thu hồi đất phải bố trí tái định cư thì việc bố trí tái định cư phải hoàn thành trước khi thu hồi đất.

Đồng thời, có quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để người bị thu hồi đất sau khi thu hồi phải có nơi ở, đảm bảo cuộc sống bằng hoặc hơn nơi ở cũ.

Quy định cụ thể hơn về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể để Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Leave a Comment