Bộ Tài nguyên và Môi trường bỏ nhiều Tổng cục, giữ lại Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Rate this post

Theo Nghị định trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: đất đai; Tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản và địa chất; Môi trường; khí tượng thủy văn; Khí hậu thay đổi; trắc địa và đo đạc bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; khám phá; Quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ.

Đã có nhiều thiên tai và mọi trường học trên thế giới.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan của Chính phủ.

Đáng chú ý, cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bãi bỏ 4/5 Tổng cục, gồm Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Hàng hải. và Các vấn đề hàng hải. đảo, chỉ giữ lại một Tổng cục là Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Cùng với việc bãi bỏ cấp Tổng cục, nhiều đơn vị cấp vụ / cục mới được thành lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể, Tổng cục Môi trường được tách và thành lập 3 đơn vị gồm: Cục Môi trường, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Tổng cục Đất đai được chia thành 3 đơn vị gồm: Cục Đất đai, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và Dữ liệu đất đai.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản được chia thành hai đơn vị gồm: Cục Địa chất Việt Nam, Cục Khoáng sản Việt Nam.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được thay thế bằng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Sau khi tái cơ cấu, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 27 đơn vị, gồm: 1- Vụ Hợp tác quốc tế; 2- Vụ Kế hoạch – Tài chính; 3- Sở Khoa học và Công nghệ; 4- Vụ Pháp chế; 5- Vụ Tổ chức cán bộ; 6- Cục đất đai; 7- Khoa Môi trường; 8- Thanh tra Bộ; 9- Văn phòng Bộ; 10- Tổng cục Khí tượng Thủy văn; 11- Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học; 12- Cục Biển và Hải đảo Việt Nam; 13- Cục Biến đổi khí hậu; 14- Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường; 15- Phòng Thông tin và Đăng ký đất đai; 16- Cục Địa chất Việt Nam; 17- Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; 18- Cục Khoáng sản Việt Nam; 19- Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường; 20- Cục Quản lý tài nguyên nước; 21- Phòng Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất; 22- Cục Viễn thám Quốc gia; 23- Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường; 24- Báo Tài nguyên và Môi trường; 25- Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; 26- Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; 27- Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

Các đơn vị quy định từ (1) đến (22) là tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các đơn vị quy định từ (23) đến (27) là đơn vị sự nghiệp. phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ.

Theo Nghị định, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn; ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Bộ.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ, không bao gồm Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Cũng theo Nghị định này, Sở Kế hoạch – Tài chính có 03 sở; Phòng Tổ chức cán bộ có 03 phòng.

Gia Phat

Leave a Comment