Kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm trong các hoạt động thủy sản

Rate this post

(HNM) – Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 911 / QĐ-TTg ngày 29-7-2022 phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030.

Mục tiêu chung của dự án là kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm trong hoạt động thủy sản; phòng ngừa và giải quyết sự cố môi trường; bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản và môi trường sống, góp phần chống suy giảm đa dạng sinh học; nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính; xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tròn, kinh tế xanh trong hoạt động thủy sản nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ngành thủy sản. Đề án phấn đấu đến năm 2030, các nguồn ô nhiễm, chất thải từ hoạt động thủy sản được điều tra, đánh giá, quản lý và kiểm soát; ngừng sử dụng hóa chất độc hại trong nuôi trồng thủy sản gây ô nhiễm nguồn nước, giảm đa dạng sinh học …

Để đạt được mục tiêu trên, dự án đưa ra các giải pháp cụ thể: Nâng cao nhận thức và tư duy về bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản cho các bên liên quan; phát triển khoa học, ứng dụng công nghệ trong hoạt động thủy sản, xử lý chất thải từ hoạt động thủy sản; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo cho việc xử lý, thu gom, lưu giữ và vận chuyển chất thải; mạng lưới quan trắc môi trường thủy sản. Đồng thời, đề tài đề cập đến nhiệm vụ nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích khai thác, sử dụng đầu tư, duy trì và phát triển nguồn vốn tự nhiên thủy sản; huy động và xã hội hóa các nguồn lực trong bảo vệ môi trường thủy sản; tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản …

Leave a Comment