Nghị quyết số 31 / NQ-HĐND về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên để thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên

Rate this post

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, kỳ họp thứ 6 thông qua Nghị quyết số 31 / NQ-HĐND ngày 20/7/2022 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên để thực hiện Dự án xây dựng đ khu đô thị mới xã Hòa Động, huyện Thủy Nguyên.

Chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên để thực hiện Dự án Khu đô thị mới tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên.

. Địa chỉ khu đất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước: xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên.

. Diện tích: 37,03ha.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 31 / NQ-HĐND