Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 – 2030

Rate this post

(thitruongtaichinhtiente.vn) – Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 911 / QĐ-TTg ngày 29/7/2022 phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 – 2030.

Mục tiêu chung của Đề án là kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm trong hoạt động thủy sản; phòng ngừa và giải quyết sự cố môi trường; bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản và môi trường sống, góp phần chống suy giảm đa dạng sinh học; nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính; xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tròn, kinh tế xanh trong hoạt động thủy sản nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Chấm dứt sử dụng hóa chất độc hại trong nuôi trồng thủy sản

Đề án phấn đấu đến năm 2030 các nguồn ô nhiễm, chất thải từ hoạt động thủy sản được điều tra, đánh giá, quản lý và kiểm soát; chấm dứt việc sử dụng hóa chất độc hại trong nuôi trồng thủy sản, gây ô nhiễm nguồn nước, giảm đa dạng sinh học.

Vốn tự nhiên thủy sản phục vụ phát triển kinh tế – xã hội từng bước được nghiên cứu, kiểm kê, đánh giá; xây dựng và ứng dụng các dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên và đầu tư phát triển vốn tự nhiên thủy sản; xử lý các vấn đề môi trường trong hoạt động thủy sản; tăng cường năng lực phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trong lĩnh vực thủy sản.

Nhân rộng mô hình kinh tế vòng tròn, kinh tế xanh theo chuỗi giá trị thủy sản

Mạng lưới và hoạt động quan trắc môi trường phục vụ công tác quản lý ngành thủy sản (quan trắc đất, nước, trầm tích) được triển khai có hiệu quả; công tác bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản, phục hồi các hệ sinh thái quan trọng đối với nguồn lợi thủy sản (rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, rạn san hô …) được thực hiện có hiệu quả, góp phần ngăn ngừa suy giảm đa dạng sinh học; xây dựng và ban hành ít nhất 02 kế hoạch hành động bảo tồn, bảo vệ và tái tạo một số loài thủy sản được ưu tiên bảo vệ; góp phần nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và thúc đẩy giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; duy trì mức tăng hàng năm 8% diện tích nuôi trồng thủy sản áp dụng các quy trình thực hành nuôi trồng thủy sản tốt và bền vững.

Mô hình kinh tế tròn, kinh tế xanh theo chuỗi giá trị thủy sản đã được nghiên cứu, ứng dụng và từng bước nhân rộng.

Để đạt được mục tiêu trên, Dự án đưa ra các giải pháp cụ thể: Nâng cao nhận thức và tư duy về bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản cho các bên liên quan; phát triển khoa học, ứng dụng công nghệ trong hoạt động thủy sản, xử lý chất thải từ hoạt động thủy sản; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo cho việc xử lý, thu gom, lưu giữ và vận chuyển chất thải; mạng lưới quan trắc môi trường thủy sản.

Đồng thời, nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích khai thác, sử dụng đầu tư, duy trì và phát triển vốn tự nhiên thủy sản; huy động và xã hội hóa các nguồn lực trong bảo vệ môi trường thủy sản; tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản… /.

Leave a Comment