Sứ mệnh tiên phong của những tài năng lớn

Hưởng thụ
Rate this post

Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, vai trò của các hiền tài là không thể thiếu. Phấn đấu có nhiều tài năng lớn trong đội ngũ những người làm công tác đối ngoại vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp được Đảng ta đặc biệt quan tâm …

Cố gắng để có nhiều tài năng lớn

Như đã nói ở các bài viết trước, chưa bao giờ nước ta lại có số lượng lao động nước ngoài nhiều như hiện nay. Chẳng hạn trong lĩnh vực văn học, cả nước hiện có hơn 1.000 nhà văn là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ngoài ra, còn có một lực lượng sáng tạo đông đảo thuộc các hội văn học nghệ thuật địa phương và một số lượng lớn các nhà văn tự do. Trong số đó có nhiều nhà văn nổi tiếng, có ảnh hưởng lớn đến quần chúng nhân dân. Hàng năm, số lượng đầu sách về lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, văn học xuất bản ra thị trường lên đến hàng nghìn cuốn. Số lượng tác giả, tác phẩm thì nhiều, nhưng tác phẩm đỉnh cao thì hiếm. Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 của Đảng đã đánh giá: “Còn thiếu những tác phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật có quy mô lớn, phản ánh tầm vóc của sự nghiệp đổi mới, có tác dụng tích cực đối với công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng con người. .. ”.

Chúng ta đều biết rằng việc đánh giá tài năng và công lao của tác giả phải thông qua tác phẩm, sáng tạo của người đó. Thiếu vắng những tác phẩm lớn của thời đại đồng nghĩa với việc chúng ta đang thiếu những tài năng lớn. Đó có thể là những yếu tố chưa xuất hiện, hoặc những tiềm năng chưa được phát hiện và phát huy. Muốn có công lớn thì phải bắt nguồn từ việc xây dựng và bồi dưỡng để đất nước xuất hiện những nhân tài lớn. Với phương châm xây để chống, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đòi hỏi những tác phẩm đỉnh cao trong môi trường văn hóa, văn học, nghệ thuật phải hoàn thành sứ mệnh định hướng, định hướng tư tưởng. thẩm mỹ, bồi dưỡng lý tưởng của Đảng cho quần chúng.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của tác giả, tác phẩm mang tính thời đại, Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 của Đảng đã đề ra mục tiêu và giải pháp rất cụ thể: “Đổi mới chính sách đãi ngộ, trọng dụng đối với văn nghệ sĩ, tôn vinh tài năng, cống hiến của họ. phát triển văn hóa nước nhà ”…“ Phấn đấu có nhiều tài năng lớn trong các loại hình văn hóa, nghệ thuật, có tác phẩm lớn, phản ánh sâu sắc hiện thực đất nước, có ý nghĩa tích cực trong việc xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam hiện nay. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13 nhấn mạnh giải pháp: “Coi trọng hơn nữa giáo dục đạo đức, nhân cách, năng lực sáng tạo và các giá trị cốt lõi, nhất là giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn của nhân dân. dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa… ”.

Như vậy, muốn có nhiều nhân tài lớn không thể dựa vào quy luật vận động của thị trường mà phải có chiến lược ươm tạo, đào tạo và bồi dưỡng một cách bài bản, khoa học. Tài năng lớn chỉ có thể xuất hiện ở một nhân cách lớn, đó là người được giáo dục bài bản về đạo đức, nhân cách, năng lực sáng tạo, sở hữu nguồn năng lượng nội sinh được chắt lọc và thăng hoa từ lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và truyền thống của tổ tiên. Đại tài là sứ giả của văn hóa dân tộc, giữ sứ mệnh tiên phong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ CNVCLĐ và đời sống xã hội; củng cố và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới …

Xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng và nhân dân

Chính sách ưu đãi, trọng dụng nhân tài của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế đã sản sinh ra những nhân tài lớn trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, kỹ thuật và công nghệ … Sự hiện diện của các doanh nhân, nhà khoa học có tầm ảnh hưởng quốc tế sâu rộng góp phần làm sự khởi sắc của nền kinh tế đất nước, đóng góp lớn vào an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động.

Quan điểm của Đảng ta rất rõ ràng là đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh. Vì vậy, để lĩnh vực văn hóa, tư tưởng phải có nhiều tài năng lớn, đóng vai trò tiên phong trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. , chủ trương trọng dụng, thu hút nhân tài trong lĩnh vực này của Đảng cần được cụ thể hóa và đi vào cuộc sống ngay từ cơ sở.

Nhìn lại lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng xã hội chủ nghĩa, chúng ta thấy trong mỗi giai đoạn lịch sử đều được Đảng và Bác Hồ hết sức quan tâm, chú trọng, coi trọng. tuyển dụng nhân tài. Nhờ đó, trong những lúc khó khăn nhất, đất nước vẫn có một đội ngũ nhân tài đông đảo. Những đóng góp của họ đã tạo nên sức mạnh đột biến, có tính đột phá, góp phần giúp ta giành thắng lợi trên các chiến trường và trên các mặt trận, trong đó mặt trận chính trị, tư tưởng văn hóa giữ vai trò nền tảng. .

Những tài năng lớn đã được sử sách và dân tộc tôn vinh như: Tố Hữu, Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Nguyễn Bính, Nam Cao, Nguyễn Minh Châu, Văn Cao, Thanh Tịnh … không chỉ Những nhà văn, nghệ sĩ nổi tiếng mà tác phẩm còn mang những thông điệp, tư tưởng thời đại, có ảnh hưởng sâu rộng đến thế giới quan, tư tưởng của mọi tầng lớp nhân dân. Đáng chú ý, trong số nhiều tài năng lớn, có những người từng dao động, nghiêng về tư tưởng, nhưng khi thay đổi tư tưởng đã hết lòng theo Đảng, phục vụ kháng chiến, phụng sự Mặt trận Tổ quốc. quốc gia, phục vụ nhân dân.

Năm 1947, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Pháp bước vào giai đoạn cam go và quyết liệt, để giúp nước và kháng chiến thu được những nhân tài lớn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm nổi tiếng “Sửa đổi lối làm việc. Người nghiêm khắc sửa chữa tư tưởng, nhận thức sai lầm, cực đoan trong việc thu hút, trọng dụng nhân tài Người viết: “Người ngoài Đảng rất nhiều người tài. Ta phải thật lòng đoàn kết với họ, ủng hộ họ. , đem tài năng của mình góp phần vào công cuộc kháng chiến cứu nước, phải thoát khỏi bệnh kiêu căng, hẹp hòi, bao biện ”. Học tập và vận dụng phong cách “Sửa đổi lối làm việc” của Bác Hồ, trong thời kỳ đất nước đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nhất là từ sau các kỳ đại hội gần đây, với chủ trương hòa hợp dân tộc, Đảng ta ngày càng coi trọng việc thu hút nhân tài trong cộng đồng kiều bào. Riêng trong lĩnh vực nghệ thuật điện ảnh, nhiều nghệ sĩ Việt kiều về nước lao động sáng tạo, góp phần vào sự khởi sắc của nghệ thuật thứ bảy, với một số tác phẩm điện ảnh vươn tầm quốc tế, đó là những tín hiệu đáng mừng.

Nhân tài trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, văn học, nghệ thuật của người Việt Nam không thiếu. Nhưng để có được những tài năng lớn, từ đó sản sinh ra những tác phẩm mang tầm thời đại, phản ánh sinh động, xứng tầm công cuộc đổi mới vĩ đại của đất nước hơn 35 năm qua thì cần phải có những tài năng ấy. phải có trình độ văn hóa, tư tưởng và nhân cách lớn.

Muốn vậy phải bắt đầu từ công tác giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng. Đẩy mạnh giáo dục và đào tạo, trang bị lý luận chính trị vững vàng, bồi đắp truyền thống văn hóa dân tộc và lòng yêu nước cho dân cư nông thôn là một trong những vấn đề cần ưu tiên thực hiện hiện nay. Đảng ta xác định: “Khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc và khát vọng phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc” trong toàn dân thì tinh thần đó, ý chí đó, khát vọng đó. cần thổi vào nhu cầu, nguyện vọng của NNT. Các tổ chức Đảng, cơ quan chủ quản, đơn vị, hội, đoàn thể, hiệp hội… các cấp với vai trò quản lý, “bà đỡ” của NNT, cần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, xác định rõ phương hướng, kế hoạch và hành động sát thực. lập chương trình, phát hiện, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng nhân tài, ngoại hình có tầm. của những tài năng lớn.

Với tinh thần vừa xây vừa chống, khi người Việt Nam ý thức được trách nhiệm xã hội, khi hiền tài là ngọn cờ tiên phong, chúng ta sẽ củng cố vững chắc tư tưởng của Đảng trong đội ngũ người dân nông thôn, tạo nên bức tường thành tư bản. tư tưởng chính trị vững chắc, ngăn chặn suy thoái, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

THANH KIM TUNG

Leave a Reply

Your email address will not be published.