Top 5 tỉnh, thành phố có thu nhập bình quân cao nhất đóng góp bao nhiêu vào ngân sách nhà nước?

Rate this post

Kết quả điều tra cho thấy, TNBQ của cả nước năm 2020 đạt khoảng 4,25 triệu đồng / tháng. Giai đoạn 2016 – 2020, GDP bình quân đầu người hàng tháng của cả nước tăng bình quân 8,2% / năm.

Tỷ trọng thu nhập từ tiền lương, tiền công chiếm 55,9%. Lao động tự do trong nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 10,8% thu nhập, lao động phi nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 22,9% và thu nhập khác 10,4%.

Cơ cấu thu nhập qua các năm thay đổi theo hướng tiến bộ hơn, trong đó tỷ trọng thu nhập từ tiền lương, tiền công ngày càng tăng, ngược lại tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tự doanh trong nông, lâm, ngư nghiệp. có xu hướng giảm, kết quả này phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu việc làm.

Nhóm hộ giàu nhất (nhóm 20% dân số giàu nhất) có thu nhập ròng bình quân đầu người là 9,2 triệu đồng / tháng, cao hơn 8 lần so với nhóm nghèo nhất (nhóm 20% nghèo nhất của dân số).

Vùng có CSTN bình quân đầu người cao nhất là Đông Nam Bộ với 6 triệu đồng / tháng, trong khi vùng Trung du và miền núi phía Bắc là vùng có CSTN bình quân đầu người thấp nhất với 2,7 triệu đồng / tháng.

5 địa phương có GDP bình quân đầu người cao nhất năm 2020. Nguồn: TCTK

Xét theo tỉnh thành, Bình Dương là địa phương có GDP bình quân đầu người cao nhất cả nước với hơn 7 triệu đồng / tháng. Ở vị trí thứ hai là TP. Hồ Chí Minh với GDP bình quân đầu người 6,54 triệu đồng / tháng.

Các tỉnh, thành phố khác có mặt trong tốp 5 địa phương có tài nguyên thiên nhiên cao nhất là Hà Nội, Đồng Nai và Bắc Ninh với thu nhập bình quân đầu người từ 5,4 – 6,2 triệu đồng / tháng.

5 địa phương này cũng nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố đóng góp nhiều nhất vào ngân sách nhà nước năm 2021.

Đặc biệt, Địa phương có trữ lượng thiên nhiên cao nhất cả nước là Bình Dương, đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 20 nghìn tỷ đồng. Thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương có tổng tài nguyên thiên nhiên đứng thứ hai, đã đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 160 nghìn tỷ đồng. Hà Nội nộp ngân sách nhà nước gần 100 nghìn tỷ đồng. Các địa phương khác trong tốp 5 tỉnh, thành phố có tài nguyên thiên nhiên cao nhất là Đồng Nai và Bắc Ninh, lần lượt đóng góp vào ngân sách nhà nước 15 nghìn tỷ đồng và gần 5 nghìn tỷ đồng.

Top 5 tỉnh, thành phố có thu nhập bình quân cao nhất đóng góp bao nhiêu vào ngân sách nhà nước?  - Ảnh 2.

Top các tỉnh, thành phố đóng góp nhiều nhất vào ngân sách trung ương năm 2021. Nguồn: Số liệu ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Tài chính.

https://cafef.vn/top-5-tinh-thanh-co-thu-nhap-binh-quan-cao-nhat-dong-gop-bao-nhieu-vao-ngan-sach-nha-nuoc-20220617012749135. chn

Leave a Comment