Bộ Công Thương xem xét và gửi lại Đồ án Quy hoạch điện VIII

Rate this post


BNEWSBộ Công Thương vừa có Tờ trình số 4778 / TTr-BCT ngày 11/8/2022 về Đề án Quy hoạch điện VIII xin ý kiến ​​Thường trực Chính phủ; gồm 6 nội dung trọng tâm.

Cụ thể, các nội dung được Bộ Công Thương lấy ý kiến ​​tại báo cáo này là rà soát các dự án điện than, điện khí; các dự án điện mặt trời; các chỉ tiêu về điện tại Nghị quyết 55-NQ / TW về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cơ cấu nguồn đến năm 2030 trong Quy hoạch điện VIII; về cơ chế chuyển tiếp các dự án điện gió, điện mặt trời và quyết định thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa các đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và các khách hàng sử dụng điện lớn (DPPA).

Về việc rà soát các dự án điện than, điện khí, Bộ Công Thương cho biết, chưa bao gồm một số dự án nhiệt điện than và khí với tổng công suất nhiệt điện than là 14.120 MW và nhiệt điện khí 1.500 MW vào dự thảo quy hoạch tổng thể. Điện VIII đã được Bộ Công Thương báo cáo rõ tại Văn bản số 412 / BCT-ĐL ngày 22/7/2022 theo yêu cầu của các địa phương và đề xuất của nhà đầu tư. Do đó, về cơ bản không có rủi ro pháp lý.
Báo cáo cũng nêu rõ một số khoản chi do các tổng công ty nhà nước chi để khảo sát, chuẩn bị đầu tư dự án, tổng công ty có trách nhiệm xử lý theo quy định.

Đối với các dự án điện mặt trời, Bộ Công Thương kiến ​​nghị tiếp tục cho phép triển khai để đưa vào vận hành giai đoạn đến năm 2030, các dự án / bộ phận của dự án đã có quy hoạch, được chủ đầu tư chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa thực hiện. vận hành với tổng công suất khoảng 2.428,42 MW.
“Việc đẩy lùi các dự án này sau năm 2030 có thể gặp các vấn đề về an ninh trật tự xã hội, rủi ro pháp lý và chi phí bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư” – Báo cáo nêu cụ thể. thân hình.
Tuy nhiên, các dự án này cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về đầu tư và xây dựng, bám sát khả năng hấp thụ của hệ thống điện quốc gia và khả năng giải phóng công suất của lưới điện; tuân thủ cơ chế giá điện tại thời điểm vận hành, chịu trách nhiệm về hiệu quả của dự án theo cơ chế đã được phê duyệt.

Trong thời gian tới, nếu cơ quan thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, thậm chí rút giấy phép đầu tư, đình chỉ dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.
Trường hợp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, các dự án này được tiếp tục triển khai trong giai đoạn đến năm 2030, tổng công suất toàn hệ thống đến năm 2030 khoảng 148.358,5 MW đối với phương án phụ tải cao. dịch vụ điều hành.
Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng kiến ​​nghị giãn tiến độ các dự án điện mặt trời đã có quy hoạch nhưng chưa được chủ đầu tư chấp thuận với tổng công suất 4.136,25 MW (Bộ Công Thương đã báo cáo tại Văn bản ). Số 3787 / BCT-ĐL ngày 4/7/2022) đến giai đoạn sau năm 2030. Hàng năm rà soát, tính toán khả năng hấp thụ của hệ thống điện quốc gia và khả năng giải phóng công suất cục bộ, vận hành an toàn, kinh tế của hệ thống. .

Trong trường hợp cần thiết, Bộ xem xét, báo cáo Chính phủ cho phép đẩy lên giai đoạn trước năm 2030 nếu các nguồn khác chậm tiến độ để đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và tận dụng giá điện sinh hoạt. rẻ hơn của điện mặt trời.
Về các chỉ tiêu của Nghị quyết 55-NQ / TW, với thực tế là Quy hoạch điện VIII nằm trong Quy hoạch tổng thể phát triển năng lượng quốc gia và đang dự kiến ​​tổng công suất quy hoạch của các nguồn điện đầu vào. đến năm 2030 đạt 148.358 MW (trong đó điện mặt trời 2.428,42 MW nếu được phê duyệt triển khai trước năm 2030); sản xuất điện đến năm 2030 khoảng 551,3-595,4 tỷ kWh và nhu cầu nhập khẩu LNG từ 14-18 tỷ m3 vào năm 2030 và khoảng 13-16 tỷ m3 vào năm 2045, cao hơn Nghị quyết 55-NQ / TW về giảm quy mô than. -nhà máy điện đốt cháy. Bộ Công Thương cũng nhận xét Quy hoạch điện VIII về cơ bản là phù hợp, không vi phạm các mục tiêu nêu tại Nghị quyết 55-NQ / TW và đã xin ý kiến ​​Thường trực Chính phủ về vấn đề này.
Về cơ cấu nguồn đến năm 2030, Bộ cũng kiến ​​nghị Thường trực Chính phủ: Tổng công suất các nhà máy điện (trong đó có 2.428,42 MW công suất của các dự án điện mặt trời sau khi đã rà soát đưa vào quy hoạch nêu trên). vận hành trước năm 2030) khoảng 120.995-148.358 MW (không bao gồm điện mặt trời trên mái nhà và các nguồn đồng phát).
Cụ thể, thủy điện (kể cả thủy điện nhỏ) đạt 26.795-28.946 MW, chiếm 19,5-22,1%; nhà máy nhiệt điện than 37.467 MW, chiếm 25,3-31%; nhiệt điện khí (bao gồm cả điện sử dụng LNG) 29.880-38.980 MW, chiếm 24,726,3%; năng lượng tái tạo ngoài thủy điện (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối …) 21.666-35.516 MW, chiếm 17,9-23,9%, điện nhập khẩu 3.937-5.000 MW, chiếm tỷ trọng 3,3-3,4%.
Về cơ chế chuyển tiếp các dự án điện gió và điện mặt trời, Bộ Công Thương đã có Báo cáo số 126 / BC-ĐL ngày 21/7/2022 kiến ​​nghị Thủ tướng Chính phủ về cơ chế đối với các dự án. Chuyển tiếp điện gió và điện mặt trời như sau: Đối với các dự án chuyển tiếp, Bộ Công Thương đề xuất, đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cơ chế như Bộ Công Thương nêu tại Báo cáo số 17 / BC-BCT ngày 27/1. 2022 về cơ chế xác định giá bán điện gió và điện mặt trời đối với các dự án chuyển tiếp. Chủ đầu tư các dự án chuyển tiếp có trách nhiệm đàm phán giá điện và hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong khung giá phát điện và hướng dẫn của Bộ Công Thương.
Đối với các dự án điện gió, điện mặt trời sẽ triển khai trong tương lai, Bộ Công Thương kiến ​​nghị, đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận áp dụng cơ chế đàm phán giá điện, thỏa thuận mua bán điện tương tự như quy định tại đoạn trước. trên đây nhằm đảm bảo tính đồng bộ của hành lang pháp lý với các dự án.
Đối với các dự án đã được công nhận vận hành thương mại, Bộ Công Thương đề nghị Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo để Bộ có cơ sở hướng dẫn việc rà soát, rà soát hợp đồng giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. với chủ đầu tư nhằm giải quyết hài hòa lợi ích của bên bán điện – bên mua – người tiêu dùng và Nhà nước.
Bộ Công Thương cũng kiến ​​nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 13/2020 / QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời, Quyết định số 37 / 2011QĐ-TTg và Quyết định số 39/2018 / QĐ. -TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển điện gió. Đồng thời, giao Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng Dự thảo Quyết định, lấy ý kiến ​​các Bộ, ngành, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. .
Về quyết định thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn, Bộ Công Thương cho biết, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại văn bản số 229 / VPCPCN ngày 11/1/2022 của Văn phòng. của Chính phủ, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Quyết định thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa các đơn vị phát điện. từ năng lượng tái tạo đến những người sử dụng điện lớn.
Ngày 09/5/2022, Dự thảo Quyết định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương để lấy ý kiến ​​góp ý. Bộ Công Thương đang trong quá trình tổng hợp ý kiến ​​của các bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp … để hoàn thiện Dự thảo Quyết định.
Ngoài ra, do một số quy định mới được sửa đổi, Bộ Công Thương cũng kiến ​​nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp rà soát, cho ý kiến ​​về thẩm quyền ban hành đề án thí điểm. Cơ chế này để Bộ Công Thương có cơ sở triển khai, thực hiện theo quy định hiện hành … /.

Leave a Comment