Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận ý kiến ​​của các Bộ, ngành về dự án Luật

Rate this post

(TN&MT) – Chính phủ vừa chấp thuận chủ trương xây dựng dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi). Trước đó, thực hiện nhiệm vụ xây dựng dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) trình Chính phủ vào tháng 8/2022, Bộ TN&MT đã tiếp thu ý kiến ​​của các Bộ, ngành liên quan, trong đó, tiếp thu, giải trình các ý kiến ​​thẩm định của Bộ Tư pháp đối với Hồ sơ.

Tiếp thu ý kiến ​​của Bộ Tư pháp, nội dung Báo cáo Chính phủ của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã làm rõ phạm vi điều chỉnh của Luật Khoáng sản (sửa đổi) so với Luật Khoáng sản hiện hành, đó là “quy định về điều tra cơ bản. địa chất và điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản chưa khai thác; thăm dò, khai thác khoáng sản; quản lý nhà nước về khoáng sản ”đồng thời xác định rõ: Các chính sách mang tính kế thừa các quy định của năm 2010 Luật Khoáng sản; Chính sách có nội dung sửa đổi, bổ sung dẫn đến mở rộng phạm vi điều khoản, bao gồm các chính sách đã được quy định trong Luật Khoáng sản hiện hành nhưng có sự phát triển hoặc sửa đổi, bổ sung hoàn toàn mới; số lượng hoàn toàn mới đã được lượng hóa, bổ sung một số điều. đã được sửa đổi, bổ sung để khẳng định đây là Luật sửa đổi (thay thế) p quay vòng.

anh-2-chuyen-de-khoang-san-min.jpg
Thăm dò và khai thác khoáng sản

Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung quy định về “Đối tượng áp dụng” gồm: Cơ quan quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản; các tổ chức, cá nhân trong nước; Tổ chức, cá nhân nước ngoài trong hoạt động bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản, hoạt động điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản…

Về tên gọi của Dự án Luật, tiếp thu ý kiến ​​của Bộ Tư pháp, trong Tờ trình của Chính phủ, Bộ TN&MT đã giải trình rõ lý do, căn cứ xác định lại phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật. Luật Khoáng sản (sửa đổi), lý do đổi tên thành “Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản”.

Cụ thể, Bộ đã đề xuất bổ sung đầy đủ các quy định liên quan đến điều tra cơ bản địa chất, gồm: Điều tra cơ bản tài nguyên vị thế, di sản địa chất, công viên địa chất; Điều tra địa chất tai biến, địa chất môi trường; Địa chất công trình, địa chất đô thị; Các điều kiện địa chất khác để phản ánh đúng bản chất của công trình này theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ / TW.

Bộ đề xuất bổ sung quy định về trách nhiệm hoàn trả kinh phí đã đầu tư của Nhà nước đối với tổ chức, cá nhân khi sử dụng thông tin, dữ liệu địa chất để phục vụ xây dựng công trình thuộc các thành phần kinh tế.

Ngoài ra, Bộ đề xuất bổ sung quy định thống nhất quản lý thông tin, dữ liệu khi thực hiện khảo sát địa chất công trình xây dựng thuộc các lĩnh vực khác như: Giao thông, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp. . vật liệu này.

Bộ đề xuất bổ sung quy định về khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, về khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, nhất là cát, sỏi lòng sông; Các quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác khoáng sản … nhằm khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế sau 10 năm thực hiện. Theo đó, đề cương của Luật (sửa đổi) có 136 điều, gồm: Bãi bỏ 3 điều; bổ sung 58 bài hoàn toàn mới về nội dung (có 13 bài về địa chất); sửa đổi, bổ sung 43 điều (địa chất có 15 điều) và giữ nguyên nội dung 35 điều.

Tiếp thu ý kiến ​​của Bộ Tư pháp về một số chính sách đặc thù, Bộ TN&MT đã rà soát toàn bộ nội dung Báo cáo đánh giá tác động chính sách trong hồ sơ trình xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi). Tóm tắt 5 chính sách được nêu trong Báo cáo của Chính phủ.

Bên cạnh ý kiến ​​của Bộ Tư pháp, Bộ TN&MT cũng nhận được nhiều ý kiến ​​của các Bộ: Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương. Trên cơ sở đó, Bộ đã tiếp thu, giải trình để hoàn thiện hồ sơ xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) trình Chính phủ.

anh-3-ong-thuy.jpg

Ông Vũ Đình Thủy – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai

Hướng tới hoàn thiện chính sách quản lý trong hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản

Việc xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) là cần thiết vì Luật Khoáng sản năm 2010 không còn phù hợp. Một số luật có liên quan đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Những quy định chưa phù hợp của Luật Khoáng sản 2010 cần được sửa đổi để phù hợp với thực tiễn và thống nhất, đồng bộ giữa các luật có liên quan. Luật Khoáng sản mới cần hoàn thiện chính sách quản lý trong hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, đồng thời quy định chi tiết, cụ thể hóa ở một số chương, mục.

Cụ thể, tại chủ trương “Hoàn thiện chính sách trong quản lý hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản”, Lào Cai đồng ý với đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Khoáng sản hiện hành theo hướng: hoàn thiện chính sách tái đầu tư nguồn thu từ khai thác khoáng sản. đầu tư phát triển giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội … đảm bảo lợi ích của địa phương và người dân nơi khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, cần xác định rõ đây là khoản thu được để lại 100% cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách để chi cho các mục đích quản lý, bảo vệ khoáng sản; đầu tư cơ sở hạ tầng, khắc phục hậu quả … phù hợp với quy định của Luật Khoáng sản sửa đổi.

Tại Chương I, đề nghị bổ sung quy định về báo cáo tình hình hoạt động khoáng sản và báo cáo tình hình hoạt động khoáng sản; Chương II, đề xuất điều chỉnh thứ tự các Điều về trách nhiệm bảo vệ tài nguyên địa chất, tài nguyên khoáng sản chưa khai thác từ các Bộ, cơ quan ngang Bộ đến Ủy ban nhân dân các cấp và cuối cùng là trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân. Chương III, đề nghị bổ sung Điều quy định về lập, thẩm định, trình duyệt quy hoạch địa chất, khoáng sản cho cụ thể. Chương V, mục 1, đề xuất chỉ quy định thống nhất về khu vực cấm hoạt động khoáng sản. Các chương VII, VIII, IX, X về thăm dò, khai thác khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản, bảo vệ bờ sông, cầu cảng … cần quy định rõ về giám sát thăm dò, quy chế khai thác trên địa bàn. khu vực xây dựng hoặc việc xin cấp phép đóng cửa mỏ với các mỏ quy mô nhỏ rải rác …

KỶ LUẬT

anh-4-bee-hoang.jpg

Ông Phạm Văn Hoành – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa

Nhà phát minh, kỹ sư điện, kỹ sư cơ khí và nhà tương lai học

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10-NQ / TW, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 71-KH / TU về việc tăng cường đấu giá các mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác điều tra cơ bản về địa chất, khoáng sản để bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản … Tập trung đổi mới, quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã tham mưu, trình UBND tỉnh đưa 24 mỏ vào đấu giá theo kế hoạch vào năm 2022. UBND tỉnh đã phê duyệt 20 mỏ và Sở đã xây dựng phương án đấu giá trình UBND tỉnh, tỉnh đã giao Sở Tư pháp thẩm định. xác định.

Tuy nhiên, các mỏ đề xuất chưa được thăm dò mà đấu giá theo tỷ lệ phần trăm từ ngân sách Nhà nước (tính theo hệ số R). Với phương án này, doanh nghiệp sẽ gặp rủi ro lớn, chẳng hạn khi đấu giá xong mà mỏ không đủ khối lượng, chất lượng để khai thác thì doanh nghiệp sẽ không được trả lại tiền đặt trước và tiền cấp quyền trúng đấu giá. giá bán. Ngoài ra, theo quy định của Luật Đất đai 2013, doanh nghiệp phải thỏa thuận với người sử dụng đất về giá đền bù, nhưng nếu không thỏa thuận được với người sử dụng đất thì doanh nghiệp không được hoàn trả tiền. đặt cọc và cấp tiền để thắng cuộc đấu giá…

TRANG ĐIỂM NGỌT NGÀO

ong-kien-pgd-so-can-tho.jpg

Ông Nguyễn Chí Kiên – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Cần Thơ

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý từ việc sửa đổi Luật

Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Cần Thơ nhất trí với đề xuất sửa đổi Luật Khoáng sản thành Luật Địa chất và Khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường để bảo đảm tính đồng bộ, đầy đủ của các quy định, đồng thời tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý địa chất. khoáng sản cả nước nói chung và TP. Cần Thơ nói riêng.

Trong thành phố. Tại Cần Thơ, sau hơn 10 năm thi hành Luật Khoáng sản năm 2010, công tác quy hoạch, thăm dò, cấp phép, khai thác và bảo vệ khoáng sản đã dần đi vào nề nếp. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Luật vẫn còn những vướng mắc liên quan đến các quy định về thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền thuê đất, tiền ký quỹ phục hồi môi trường; trình tự, thủ tục cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản; đấu giá quyền khai thác …

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Cần Thơ tiếp tục siết chặt việc cấp phép, khai thác khoáng sản; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương cấp phường, xã nơi có mỏ khoáng sản …

Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Cần Thơ kiến ​​nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét quy định cụ thể trình tự, thủ tục thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản; sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; quy định cụ thể về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản cho cả tuyến sông lớn chảy qua nhiều tỉnh …

NHƯNG HÙNG

Leave a Comment