Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ cấu của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Rate this post

Chú thích ảnh
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: đất đai; nước tài nguyên; tài nguyên sản xuất, địa chất; Enviroment; khí tượng thủy văn; biến khí hậu … Ảnh minh họa: Nguyễn Oanh / TTXVN

Bộ tài nguyên và môi trường là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: đất đai; nước tài nguyên; tài nguyên sản xuất, địa chất; Enviroment; khí tượng thủy văn; chuyển đổi khí hậu; đo lường và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và biển môi trường bảo vệ và hải đảo; viễn thám; quản lý nhà nước các công việc dịch vụ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ quản lý.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trường tài nguyên và Môi trường

Bộ tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn tại Nghị định số 123/2016 / NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cấu trúc chức năng của bộ, bộ ngang cơ quan, Nghị định số 101/2020 / NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chỉnh sửa phủ chính, bổ sung một số điều chỉnh của Nghị định số 123/2016 / NĐ-CP và các nhiệm vụ dịch vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

Về đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý hệ thống đất đai trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, hướng dẫn, kiểm tra khảo sát, đo đạc, thiết lập bản đồ chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; set up, Adjustment and Exactation, plan to use the land; giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; việc đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; setting and management profile address; level of the certificate of the right certificate of use land, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quyền thực hiện và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Chủ trì cài đặt, điều chỉnh, công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia; trình bổ sung chính phủ Thủ tướng Chính phủ bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia sau khi Quốc hội quyết định; trình thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh cấp quốc gia; thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh.

Thẩm định việc chuyển mục tiêu sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Hướng dẫn bố trí quỹ đất để phát triển bất động sản trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, liên kết xây dựng nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất Chính phủ ban hành hoặc để cơ quan có thẩm quyền ban hành; xây dựng hướng dẫn, điều chỉnh giá đất và định giá đất có thể theo quy định của pháp luật về đai đất; set map map.

Hướng dẫn, kiểm tra việc thu hồi đất, phát triển quỹ đất, quản lý quỹ đất thu hồi; đấu giá quyền sử dụng đất và quản lý sử dụng đất trong đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật …

Về nước tài nguyên, Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước Về nước tài nguyên, quản lý lưu vực sông trong phạm vi cả nước để bảo đảm an ninh nguồn nước.

Tổ chức xây dựng mô hình sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; phổ biến, truyền thông mô hình, công nghệ, tiết kiệm nước; hướng dẫn thực hiện các quy định về Sự ưu tiên đối với các hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi, cấp lại giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất; chấp nhận quyền chuyển nhượng khai thác tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Giải quyết vấn đề, bất đồng phát sinh trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước xả vào nguồn nước đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép, thắc mắc khác về nước tài nguyên giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;…

Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về phương pháp tính toán, cấp quyền thu tiền khai thác tài nguyên nước; quyết định duyệt duyệt, điều chỉnh, thông báo truy thu, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp khai thác, sử dụng quyền quản lý tài nguyên nước.

Về môi trường, Bộ tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện kiểm tra nguồn ô nhiễm đối với cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, tập trung dịch vụ, cụm công nghiệp theo quy định pháp luật.

Thực hiện quản lý nhà nước về chất rắn rắn theo quy định của pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công việc quản lý chất rắn rắn công nghiệp thông thường, chất rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, hoạt động tái chế, thu gom, xử lý chất thải của tổ chức, cá nhân sản xuất export, import theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra đối với cơ sở sử dụng dữ liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn kỹ thuật về phòng, ứng phó sự cố chất nền; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện: môi trường công tác quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường, môi trường công tác bảo vệ trong môi trường quản lý ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất thử nghiệm khó phân hủy;…

Trường tài nguyên và môi trường có 27 đơn vị

Về tổ chức cấu trúc, Bộ Tài nguyên và Trường môi có 27 đơn vị bao gồm: 1- Vụ Hợp tác quốc tế; 2- Vụ Kế hoạch – Tài chính; 3- Vụ Khoa học và Công nghệ; 4- Vụ Pháp chế; 5- Bộ phận Tổ chức; 6- Vụ Đất đai; 7- Vụ Môi trường; 8- Thanh tra bộ; 9- Văn phòng Bộ; 10- Tổng cục khí tượng Thủy văn; 11- Cục Bảo tồn thiên nhiên và sinh học đa dạng; 12- Cục Biển và Hải đảo Việt Nam; 13- Hậu thuẫn cục biến; 14- Switch Switch and environment resource information; 15- Cục Đăng ký và Dữ liệu đất đai; 16- Cục Địa chất Việt Nam; 17- Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa chỉ Việt Nam; 18- Cục Khoáng sản Việt Nam; 19- Môi trường kiểm soát ô; 20- Cục quản lý tài nguyên nước; 21- Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất; 22- Cục Viễn thám quốc gia; 23- Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường; 24- Báo Tài nguyên và Môi trường; 25- Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; 26- Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; 27- Trường Đào tạo, bồi dưỡng tài nguyên và môi trường.

Các đơn vị từ (1) đến (22) là các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các đơn vị từ (23) đến (27) là các đơn vị sự nghiệp server manager của nước quản lý chức năng.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Thủ tướng Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng khí tượng Thủy văn; ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp thiết lập khác thuộc tính.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ cấu của các đơn vị trực thuộc, không bao gồm Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Kế hoạch – Tài chính có 03 phòng; Bộ Quản lý Tổ chức có 03 phòng.

Leave a Comment