Liên kết phát triển vùng Nam Trung bộ trong bối cảnh mới

Rate this post

Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung gồm 14 tỉnh, thành phố là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của cả nước. Để thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, ngày 16/8/2004, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ / TW về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh vùng Bắc Trung Bộ. và Duyên hải miền Trung đến năm 2010 (Nghị quyết 39-NQ / TW). Tiếp đó, ngày 02/8/2012, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Kết luận số 25-KL / TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ / TW.

Vùng được chia thành 3 tiểu vùng gồm Nam Trung Bộ (Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận); tiểu vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định); Khu vực Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị).

Nam Trung Bộ có diện tích đất liền là 21.440 km vuông, bằng hơn 6% diện tích cả nước; là nơi sinh sống của hơn 4 triệu người (tương đương khoảng 4% dân số cả nước) với hơn 12 dân tộc anh em ở 4 địa phương. Vùng Nam Trung Bộ có vị trí địa chính trị, địa kinh tế đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung cũng như của toàn vùng. quốc gia.

Leave a Comment