Nắng nóng sắp quay trở lại miền Bắc, nhiệt độ ngày càng tăng.

Hưởng thụ
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.