Nắng nóng sắp quay trở lại miền Bắc, nhiệt độ ngày càng tăng.

Rate this post

Leave a Comment