Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, các quyền lợi khác của người lao động sẽ thay đổi như thế nào?

Hưởng thụ
Rate this post

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2022 / NĐ-CP tăng mức lương tối thiểu vùng lên 6%, có hiệu lực từ ngày 1/7/2022. Theo đó, Khi lương tối thiểu vùng tăng, người lao động đang trả lương thấp hơn lương tối thiểu vùng sẽ được tăng lương. Mức lương sau khi nâng phải bằng hoặc lớn hơn mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 38/2022 / NĐ-CP. Đặc biệt:

Khi lương tối thiểu vùng tăng, người lao động sẽ được hưởng hàng loạt quyền lợi. Cụ thể, người lao động sẽ được tăng mức đóng bảo hiểm xã hội, tăng mức đóng bảo hiểm y tế, tăng mức đóng bảo hiểm thất nghiệp và tăng tiền lương khi nghỉ việc.

Tăng lương ngừng việc

Về tiền lương khi thôi việc, Điều 99 Bộ luật Lao động 2019 nêu rõ, nNếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; Người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Ngoài ra, nếu có sự cố về điện, nước mà không phải do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa thì di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan. Nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, hai bên thoả thuận mức lương khi thôi việc như sau:

Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì mức lương ngừng việc theo thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Trường hợp phải nghỉ việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng phải bảo đảm mức lương ngừng việc trong 14 ngày đầu không thấp hơn mức tối thiểu. tiền công.

Như vậy, nếu phải ngừng việc do lỗi của người lao động khác hoặc do sự cố điện nước, thiên tai, hỏa hoạn, bệnh hiểm nghèo … thì người lao động sẽ được trả lương trong thời gian ngừng việc.

– Ngừng việc do lỗi của người lao động khác: Được trả lương ít nhất bằng mức lương tối thiểu vùng.

– Ngừng việc do điện, nước, thiên tai,…. Trong 14 ngày đầu tiên, bạn sẽ nhận được mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Như vậy, khi lương tối thiểu vùng tăng thì tiền lương tối thiểu trả cho người lao động cũng tăng theo.

Tăng lương tối thiểu khi thay đổi công việc

Khoản 3 Điều 29 Bộ luật Lao động quy định, người lao động chuyển sang làm công việc khác với hợp đồng lao động được trả lương theo công việc mới. Trường hợp tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương của công việc cũ thì được giữ nguyên mức lương của công việc cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Như vậy, khi người lao động chuyển sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động thì sẽ được trả lương theo mức lương mới. Mức lương theo công việc mới không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Và khi lương tối thiểu vùng tăng thì mức lương tối thiểu trả cho người lao động được chuyển công tác cũng phải tăng theo.

Gây thiệt hại lớn hơn để được bồi thường

Khoản 1 Điều 129 Bộ luật Lao động quy định, Trường hợp người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại đến tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc nội quy lao động của người sử dụng lao động.

Trường hợp do sơ suất mà người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng có giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng áp dụng tại nơi người lao động làm việc thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương.

Có nghĩa là, khi lương tối thiểu vùng tăng, giá trị tài sản bị thiệt hại phải lớn hơn thì người lao động mới phải bồi thường.

Tăng mức đóng bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại Điều 5 Quyết định 595 / QĐ-BHXH thì tiền lương tháng đóng BHXH sẽ căn cứ vào tiền lương tháng đóng BHXH. Trong đó, Điểm 2.6 Khoản 2 Điều 6 Quyết định này nêu rõ, mTiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại khoản này không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc, chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Cụ thể, người lao động làm công việc, chức danh phải đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;

Người lao động làm công việc, chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương làm việc trong điều kiện lao động kém. chuyển động bình thường.

Do đó, việc tăng lương tối thiểu vùng sẽ là cơ sở để buộc các doanh nghiệp đang đóng BHXH cho người lao động dưới mức lương tối thiểu vùng phải tăng mức đóng, ít nhất bằng mức lương tối thiểu vùng. Nhờ tăng mức đóng BHXH nên mức hưởng BHXH cũng sẽ tăng lên.

Tăng mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Quyết định 595 / QĐ-BHXH thì Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do đơn vị quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại khoản 2 Điều 6. Trong trường hợp tiền lương tháng của người lao động cao Trên 20 tháng lương tối thiểu vùng thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.

Tương tự như mức đóng BHXH bắt buộc, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng phụ thuộc vào tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Khi mức lương tối thiểu vùng tăng thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu cũng tăng theo. Theo đó, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối thiểu cũng tăng lên.

Điều này sẽ góp phần tăng quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp của người lao động trong tương lai.

Tăng mức trợ cấp thất nghiệp tối đa

Về mức trợ cấp thất nghiệp, Điều 50 Luật Việc làm 2013 quy định rõ, mtrợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Tuy nhiên, mức hưởng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ Công Thương. Luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Theo quy định này, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa mà người lao động được hưởng hàng tháng không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng.

Do đó, kể từ ngày 1/7/2022, khi lương tối thiểu vùng tăng thì mức trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động cũng được tăng theo.

https://cafef.vn/luong-toi-thieu-vung-tang-tu-1-7-cac-quyen-loi-khac-cua-nguoi-lao-dong-se-thay-doi-ra-sao- 2022061608552323.chn

Leave a Reply

Your email address will not be published.