Tham gia ý kiến ​​hoàn thiện Đề án chiến lược xây dựng Nhà nước pháp quyền

Hưởng thụ
Rate this post

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Cùng dự có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương Cục miền Nam.Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.

Đây là lần thứ 3 Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổ chức hội nghị lấy ý kiến ​​Đảng ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau các hội nghị khu vực miền Bắc và miền Trung để góp ý Dự thảo. Dự án. lần thứ 3.

Tại hội nghị, các địa phương đánh giá cao Ban Chỉ đạo Đề án đã thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng ta, trách nhiệm, tâm huyết trong việc xây dựng Dự thảo Đề án một cách công phu, khoa học và chặt chẽ. , nêu những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta thời gian qua.

Đặc biệt, trên cơ sở các hội thảo, hội nghị toàn quốc và 27 nghiên cứu chuyên đề, Dự thảo Đề án đã làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn của những vấn đề đặt ra trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Trong nhiều vấn đề đặt ra, việc phân cấp quyền hạn cho các địa phương được nhiều địa phương đề cập. Theo các địa phương, thời gian qua việc phân cấp, phân quyền đã được đẩy mạnh nhưng vẫn còn những hạn chế. Chẳng hạn, quyền quyết định đối với các dự án lớn trên địa bàn, tuy đã phân cấp cho địa phương nhưng chờ ý kiến ​​của các bộ, ngành Trung ương mất quá nhiều thời gian, thủ tục còn phức tạp nên nhiều dự án khó triển khai. Vì vậy, Đề án cần định hướng đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm giải trình nhiều hơn.Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng ta kiên trì xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam để dân giàu nước mạnh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Một số địa phương cho rằng mô hình tổ chức hành chính hiện nay không có sự khác biệt về quy mô dân số nên quy mô địa phương 5000 người 1000 người hay tỉnh 1 triệu dân 3 triệu dân là như nhau. . Đây là vấn đề mà Đề án cần nghiên cứu để phù hợp với thực tế và tạo động lực cho sự phát triển.

Ghi nhận các ý kiến ​​của 18 địa phương tại hội nghị, Chủ tịch nước đánh giá cao các tỉnh ủy, thành ủy đã đóng góp ý kiến ​​rất tâm huyết, sát sao đối với các nội dung của Đề án. Qua 3 hội nghị miền Bắc, miền Trung và hội nghị lần này cho thấy, các đại biểu đánh giá dự thảo Đề án đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc và trách nhiệm.

Theo đó, các ý kiến ​​đã đề cập đến những vấn đề trọng tâm trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam như: xây dựng và hoàn thiện thể chế; cải cách, đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước; nâng cao hiệu quả của các tổ chức thực thi pháp luật; tăng cường nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; kiểm soát quyền lực nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, điều hành của Đảng; việc giảm đầu mối của Cơ quan điều tra; phương thức lãnh đạo của Đảng và cấp ủy; vấn đề tổ chức bộ máy chính quyền địa phương và phân cấp quyền hạn cho địa phương; vấn đề phòng, chống tham nhũng trong bộ máy Nhà nước … Bên cạnh những nội dung này, Chủ tịch nước đề nghị, sau hội nghị này, các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục nghiên cứu Dự thảo Đề án và cho ý kiến ​​bằng văn bản với Ban Chỉ đạo.Lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương Cục miền Nam tham dự hội nghị.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết chúng ta đã đạt được nhất trí cao về những vấn đề chính trị – pháp lý cốt lõi, quan trọng về Nhà nước pháp quyền và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Dự thảo Đề án đã bám sát chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng được thể hiện trong Cương lĩnh của Đảng, các văn kiện Đại hội Đảng và Hiến pháp năm 2013.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Văn kiện Đại hội 13 của Đảng khẳng định “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trung tâm của cải cách hệ thống chính trị ”. Và điều này một lần nữa khẳng định chủ trương hoàn toàn đúng đắn, hợp với xu thế thời đại, yêu cầu thực tiễn, phù hợp với mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Đảng ta đã đề ra và kiên trì thực hiện trong suốt tiến trình của cách mạng Việt Nam.Đồng chí Phan Đình Trạc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định, một trong những quan điểm của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang đấu tranh xây dựng là có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân do Đảng cộng sản lãnh đạo.

Vì thế. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang giá trị phổ quát của nhà nước pháp quyền hiện đại trên thế giới, tinh thần dân chủ, nhân quyền, tôn trọng hiến pháp và pháp luật, là những đặc trưng của hệ thống xã hội. nguyên lý.Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cho ý kiến ​​về Dự thảo Đề án.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Đảng, Nhà nước và nhân dân, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Miền Nam của dân, do dân, vì dân do Đảng ta lãnh đạo, hướng tới một xã hội dân chủ, công bằng, hiện đại, nhân văn, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published.