Thông tin mới nhất về quy định tách thửa, hợp thửa tại Lâm Đồng

Rate this post

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Văn bản số 7163 / UBND-ĐC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 02/2022 / NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo việc phân lô, tách thửa, chuyển nhượng trên địa bàn. Tỉnh tuân thủ các quy định về kinh doanh bất động sản.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ hiến đất làm đường, phân lô, tách thửa nhằm mục đích kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo các điều kiện sau.

Cụ thể, yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, lập dự án đầu tư, trình thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định. Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản phải phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt.

Việc hình thành các tuyến giao thông trong khu vực hiến đất làm đường phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch giao thông, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành có liên quan. và phải được cấp phép xây dựng theo quy định.

UBND tỉnh này yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của Nghị định số 02/2022 / NĐ-CP và các quy định về kinh doanh bất động sản. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh quy hoạch phát triển nhà ở theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án kinh doanh bất động sản theo quy định hiện hành; kịp thời giải quyết hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập, thẩm định và tổ chức thực hiện dự án đầu tư kinh doanh bất động sản theo quy định;

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý việc tách thửa, hợp thửa trên địa bàn tỉnh; việc phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và phải phù hợp với quy hoạch xây dựng nhằm khắc phục triệt để tình trạng phân lô, bán nền không phù hợp. giữa các kế hoạch trong thời gian vừa qua.

Sở Tư pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về công chứng, thực hiện nghiêm túc các quy định quản lý trong việc công chứng các văn bản liên quan đến hợp đồng kinh doanh bất động sản và chuyển nhượng hợp đồng kinh doanh bất động sản.

Đối với các dự án bất động sản không nằm trong quy hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 và hàng năm, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND các huyện, thành phố chủ động kiểm tra, rà soát. Đồng thời, báo cáo Sở Xây dựng về nhu cầu phát triển dự án trên địa bàn để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh Quy hoạch phát triển nhà ở theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế, …

Định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc khi có yêu cầu đột xuất, tổng hợp tình hình kinh doanh bất động sản và thị trường bất động sản gửi Sở Xây dựng để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng.

Leave a Comment