Chủ tịch nước chủ trì hội nghị lấy ý kiến ​​các tỉnh, thành phố phía Nam.

Rate this post

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Cùng dự còn có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương Cục miền Nam.

Đây là lần thứ 3 Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổ chức hội nghị lấy ý kiến ​​Đảng ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau các hội nghị khu vực miền Bắc và miền Trung để góp ý Dự thảo. Dự án. lần thứ 3.

Tại hội nghị, các địa phương đánh giá cao Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đã thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng, hoàn thành khối lượng công tác nghiên cứu, tổng hợp rất lớn với tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm và tận lực. máu. Dự thảo Đề án được triển khai công phu, khoa học, chặt chẽ, nêu rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta thời gian qua. Đặc biệt, trên cơ sở các hội thảo, hội nghị toàn quốc và 27 nghiên cứu chuyên đề, Dự thảo Đề án đã làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn của những vấn đề đặt ra trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Trong nhiều vấn đề đặt ra, việc phân cấp quyền hạn đã nhận được sự quan tâm, góp ý của nhiều địa phương. Theo các ý kiến ​​tại hội nghị, thời gian qua, việc phân cấp, phân quyền tuy đã được đẩy mạnh nhưng vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Chẳng hạn, quyền quyết định đối với các dự án lớn trên địa bàn tuy đã phân cấp cho địa phương nhưng yêu cầu phải chờ ý kiến ​​của các bộ, ngành Trung ương dẫn đến tình trạng thời gian chờ đợi quá lâu; Thủ tục thẩm định, phê duyệt còn phức tạp nên nhiều dự án khó triển khai trên thực tế. Vì vậy, nhiều ý kiến ​​cho rằng, Dự thảo Đề án cần định hướng đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm giải trình để tăng tính chủ động của địa phương, đồng thời đề cao trách nhiệm giải trình.

Một số địa phương cho rằng mô hình tổ chức địa giới hành chính hiện nay không có sự chênh lệch về quy mô dân số dẫn đến chưa phát huy được chính sách đặc thù cho từng địa phương. Đây là vấn đề mà Đề án cần nghiên cứu để phù hợp hơn với thực tế, tạo động lực cho sự phát triển.

Ghi nhận 18 ý kiến ​​phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những ý kiến ​​đóng góp tâm huyết, sát sao của các tỉnh ủy, thành ủy về các nội dung của Đề án. Qua 3 hội nghị miền Bắc, miền Trung và hội nghị lần này cho thấy, các đại biểu đánh giá dự thảo Đề án đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc và trách nhiệm.

Theo đó, các ý kiến ​​tham luận đã bao quát toàn bộ các vấn đề trọng tâm trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam như: Xây dựng và hoàn thiện thể chế; cải cách, đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước; nâng cao hiệu quả của các tổ chức thực thi pháp luật; tăng cường nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; kiểm soát quyền lực nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, điều hành của Đảng; việc giảm đầu mối của Cơ quan điều tra; phương thức lãnh đạo của Đảng và cấp ủy; vấn đề tổ chức bộ máy chính quyền địa phương và phân cấp quyền hạn cho địa phương; vấn đề phòng, chống tham nhũng trong bộ máy Nhà nước … Bên cạnh những nội dung này, Chủ tịch nước đề nghị, sau hội nghị này, các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục nghiên cứu Dự thảo Đề án và cho ý kiến ​​bằng văn bản với Ban Chỉ đạo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết chúng ta đã đạt được nhất trí cao về những vấn đề chính trị – pháp lý cốt lõi, quan trọng về Nhà nước pháp quyền và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Dự thảo Đề án đã bám sát chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng được thể hiện trong Cương lĩnh của Đảng, các văn kiện Đại hội Đảng và Hiến pháp năm 2013.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Văn kiện Đại hội 13 của Đảng khẳng định “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trung tâm của Bộ Chính trị. cải cách hệ thống ”. Mới đây, trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã khẳng định “một trong những đặc điểm của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Như vậy, có thể khẳng định rằng, việc chúng ta nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với xu thế thời đại. với yêu cầu thực tiễn và phù hợp với mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền. Nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân do Đảng ta lãnh đạo, hướng tới một xã hội dân chủ, công bằng, hiện đại và nhân văn, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra.

TTXVN

Leave a Comment