Xã nông thôn mới kiểu mẫu ở Hà Nội phải hoàn thành mô hình nông thôn thông minh

Rate this post

Chú thích ảnh
Xây dựng tuyến đê xanh – sạch – đẹp tại xã nông thôn mới kiểu mẫu Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025 gồm 19 tiêu chí: Quy hoạch; giao thông; thủy lợi và phòng, chống thiên tai; điện lực; trường học; nền tảng văn hóa; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; thông tin và giao tiếp; nhà ở; thu nhập = earnings; nghèo đa chiều; nhân công; tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Giao dục va đao tạo; Y khoa; văn hóa; môi trường và an toàn thực phẩm; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; quốc phòng và an ninh.

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 quy định là xã đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức độ theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới). giai đoạn 2021-2025). Đồng thời, phải đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 gồm các tiêu chí: Quy hoạch; giao thông; thủy lợi và phòng, chống thiên tai; điện lực; giáo dục; văn hóa; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; thông tin và giao tiếp; nhà ở; thu nhập = earnings; nghèo đa chiều; nhân công; tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Y khoa; hành chính công; tiếp cận pháp luật; Môi trường; chất lượng môi trường sống; quốc phòng và an ninh.

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu của Hà Nội, giai đoạn 2021-2025 quy định, giai đoạn 2021-2025 phải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Riêng các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 – 2020 phải tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện, đạt đầy đủ các tiêu chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới. mới được tăng cường cho giai đoạn 2021-2025.

Các xã nông thôn mới kiểu mẫu phải hoàn thành các tiêu chí, cụ thể đối với các tiêu chí bắt buộc phải hoàn thành gồm: Thu nhập; mô hình nông thôn thông minh. Đối với tiêu chí tự chọn, hoàn thành một trong các lĩnh vực: An ninh; Môi trường; chế tạo; Y khoa; văn hóa; Giao dục va đao tạo; đi du lịch; chuyển đổi số.

Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2021-2025 là cơ sở để UBND các huyện, thị xã, xã xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. nông thôn mới. giai đoạn 2021-2025; thẩm tra, đánh giá và đề nghị công nhận xã đạt tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. .

Leave a Comment